Uslovi korištenja

Korištenjem portala ArtBizMagazine.com prihvatate sljedeća pravila i uslove korištenja.

Preuzimanje sadržaja

Strogo je zabranjeno preuzimanje vijesti, fotografija i videa (te drugih oblika vizuelnog i zvučnog sadržaja) bez dozvole izdavača – a što se pogotovo odnosi na autorske objave. Sadržaj je zaštićen u skladu sa Članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH u korist Media-Marketing d.o.o. Sarajevo.

Media-Marketing d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web portala u bilo kada i na bilo koji vremenski period, te zadržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga na ArtBizMagazine.com portalu u slučaju kršenja Uslova korištenja ili Politike privatnosti od strane korisnika.

Korištenjem sadržaja ArtBizMagazine.com portala korisnici prihvataju sve potencijalne rizike koji mogu nastati tokom korištenja usluga portala. Korisnici se obavezuju koristiti sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Korištenje sadržaja u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribucije i sl.), a pogotovo parafraziranje ili izuzimanje dijelova sadržaja za interpretiranje u negativnom smislu, bez odobrenja izdavača, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravim BiH, te podliježete pravnim sankcijama. Za svaki vid korištenja sadržaja na portalu ArtBizMagazine.com potrebna je dozvola izdavača Media-Marketing d.o.o.. Prilikom dozvoljenog kopiranja, prepisa ili distribucije sadržaja, preneseni sadržaj mora poštivati inntegritet izvornog sadržaja, mora sadržavati podatke o izvoru/porijeklu sadržaja i/ili autoru sadržaja, kao i povratni link koji omogućava otvaranje izvornog sadržaja u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni ArtBizMagazine.com. Preneseni sadržaj mora zadržati incijalnu cjelovitost, te u skladu sa ovom odredbom nije dozvoljeno mijenjati izvorni smisao i cjelovitost sadržaja (dodatnim uredničkim kraćenjem ili slobodnim interpretiranjem).

Preuzeti sadržaj je zabranjeno koristiti u komercijalne svrhe, te je svaka pohrana ili kopiranja za bilo koju svrhu osim za ličnu upotrebu izričito zabranjena. U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja na portalu ArtBizMagazine.com, Media-Marketing d.o.o. zadržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete, te pokrenuti pravni, građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudom.

Lični stavovi

Portal ArtBizMagazine.com nije odgovoran za iznošenje ličnih stavova u objavama u kategoriji Kolumna. Objave odražavaju isključivo stavove autora članaka, a nikako i stavove portala ArtBizMagazine.com.

Navedena pravila i Uslovi korištenja podložni su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom smatra sa ova upravo izložena na portalu ArtBizMagazine.com.